add_filter( 'wpseo_canonical', '__return_false' ); Thủ Thuật 24h - Trang 2 trên 1014 - ThủThuật24h.vn - Website chia sẻ về thông tin, thủ thuật nhanh gọn trong lĩnh vực công nghệ